RANTASALMEN URHEILUAUTOILIJAT RY:N SÄÄNNÖT

 

I luku                  Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Rantasalmen Urheiluautoilijat ry. Yhdistyksen nimestä voidaan epävirallisissa yhteyksissä käyttää lyhennettä RUA.
Yhdistyksen kotipaikka on Rantasalmen kunta.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.
Seura on poliittisesti sitoutumaton.

2 §

Seuran tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheilun harrastamiseen yleensä, moottoriurheilun kaikissa muodoissa, lakien asetusten, liikennejärjestyssääntöjen ja urheilun hengessä sekä kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia ohjaajia.

 Tarkoitus toteutetaan:


- järjestämällä moottoriurheilu- ja liikennekilpailuja sekä näytöksiä
- järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia
- harjoittamalla valistustoimintaa ja järjestämällä kerhoiltoja, juhlia ja muita samansuuntaisia tilaisuuksia
- harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
- harjoittamalla kerhotoimintaa ja ravintolaliikettä
- kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota seuran toiminnan kehittämiseen ja moottoriurheilulle tarpeellisten harjoittelu- ja kilpailupaikkojen sekä välineiden hankkimiseen
- hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia ja ottamalla vastaan lahjoituksia.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.
Seura voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Seura ei puutu uskonnollisiin, poliittisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.

3 §

Seuran virallinen kieli on suomi.

II luku                Seuraan liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen

4 §

Seuran jäsenet ovat ainaisia jäseniä, vuosijäseniä sekä äänioikeudettomia kunnia- ja kannattavia jäseniä. Kannattavaksi henkilöjäseneksi hyväksytään jäsen, joka ei toimi moottoriurheilun alalla, mutta joka kuitenkin haluaa tukea seuran toimintaa. Kannattavaksi yhteisöjäseneksi hyväksytään oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5 §

Seuran vuosijäseneksi voi päästä jokainen puhdasmaineinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, ja jonka hallitus ehdottaa seuran kokoukselle vuosijäseneksi hyväksyttäväksi. Jäsenanomukseen on liitettävä liittymis- ja ensimmäinen vuosimaksu, joiden suuruuden määrää seuran syyskokous. Vuosijäsen, joka on kuulunut yhtäjaksoisesti viisitoista (15) vuotta seuraan, vapautuu vuosimaksusta ja on ainainen jäsen. Kerhon kokouksella on oikeus vapauttaa jäsen vuosimaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

6 §

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua seuraan kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäsenet eivät maksa vuosimaksua. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenillä on seuran kokouksissa puheoikeus.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran syyskokouksen päätöksellä kutsua seuran hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasi toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa seuran kokouksissa ja hänellä on niissä puheoikeus.

7 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on vastaanotettu, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan eroamiskalenterivuoden loppuun asti.

8 §

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka


- laiminlyö vuosimaksunsa suorittamisen kuluvalle vuodelle toukokuun loppuun (31 pvä) mennessä
- toimii seuran sääntöjä vastaan tavalla, joka saattaa vahingoittaa seuran mainetta ja moottoriurheilun harrastusmahdollisuuksia
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä.
Vetoomus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava seuran hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava seuran kokous koolle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vetoomuksen saavuttua. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti neljäntoista (14) vuorokauden määräajan päätyttyä. Jos vetoomus esitetään, katsottakoon jäsen erotetuksi seurasta vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

III luku               Seuran hallinto

9 §

Seuran syyskokous valitsee seuralle hallituksen, joka johtaa seuraa ja huolehtii sekä vastaa sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta. Hallitus on seuran laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan kuitenkin siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisen kerran ratkaistaan erovuoro arvan perusteella, sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla, ja kutsu on kaikille tiedotettu.
Hallituksen kokouksessa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10 §

Syyskokous valitsee seuran toiminnalle tarpeelliset jaostot ja toimikunnat. Jaostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajansa, sihteerin ja tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmistettavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita, tai omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle esityksiä niille kuuluvista seuran toiminta-aloista.
Jollei hallitus ole jossakin jaostossa edustettuna, hallituksella on oikeus valita jaostoon yksi (1) jäsen.
Hallituksen tehtävät:

11 §

Hallituksen tehtävänä on:


- johtaa seuran toimintaa toimeenpanevana ja valvovana elimenä seuran tavoitteiden ja tarkoituksen saavuttamiseksi
- valvoa seuran kaikkia etuja
- vastata seuran omaisuuden- ja taloudenhoidosta, sekä valvoa seuran kirjanpitoa
- esittää uudet jäsenet ja päättää erottamisesta ottaen huomioon sääntöjen 8 §:n määräykset
- valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sekä sihteeri ja rahastonhoitaja, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta
- olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaan
- valmistaa seuran kokouksissa esille otettavat asiat
- ehdottaa ansiomerkkien saajat ja jakaa seuran ansiolevykkeet ja merkit
- ehdottaa syyskokoukselle sopivia henkilöitä kunniajäseniksi
- vahvistaa jaostojen ja kerhojen toimihenkilöiden ohjesäännöt
- hoitaa seuran asioita jaostojen ja erilaisten toimihenkilöiden avulla, jotka se voi valita sekä palkata ja erottaa talousarvion puitteissa
- laatia kevätkokoukselle seuran vuosi- ja tilikertomus edelliseltä vuodelta
- toimeenpanna seuran syys-, kevät- ja ylimääräisten kokousten päätökset
- määrätä ja ilmoittaa seuran kokousten aika ja paikka sekä kutsua se kokoon
- järjestää kilpailujaostojen avulla kilpailuja ja vahvistaa jaostojen ehdottamat kilpailusäännöt
- laatia tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten ja esittää se syyskokouksen hyväksyttäväksi.

12 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

13 §

Seuran syyskokous, jossa valitaan hallitus, pidetään Rantasalmella loka-marraskuun aikana. Paikan ja ajan määrää lähemmin hallitus.
Seuran edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilien hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle käsitellään kevätkokouksessa helmi-maaliskuussa.
Kutsu syys- ja kevätkokoukseen tapahtuu viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta paikkakunnalla virallisesti ilmestyvässä lehdessä. Kokouskutsussa mainittavien asioiden suhteen on noudatettava yhdistyslain määräyksiä.
Kokouskutsussa on mainittava asiat, jotka kokouksessa käsitellään.
Puhetta seuran kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja, lukuun ottamatta syyskokousta.
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:


- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa,
- valitaan seuran puheenjohtaja,
- valitaan varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle,
- valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
- valitaan seuran ehdokkaan liittojen hallitukseen liittojen sääntöjen mukaan,
- valitaan seuran edustajat liittojen kokouksiin, liittojen sääntöjen mukaan,
- valitaan seuran toiminnalle tarpeelliset jaostot,
- esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio ja ehdotus kilpailuohjelmaksi sekä päätetään seuraavan kilpailukauden kilpailutoiminnasta,
- määrätään liittymis- ja vuosimaksujen suuruus,
- päätetään kunniajäsenten kutsumisesta seuraan ja tehdään ehdotukset liittoihin kutsuttavista kunniajäsenistä, liittojen sääntöjen mukaan.
Seuran kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
- esitetään hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen,
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilivuodelta.

14 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä on tehnyt siitä hallitukselle perustellun kirjallisen esityksen.
Kokouskutsu tapahtuu sääntöjen 13 §:ssä olevan syys- ja kevätkokouskutsun tavoin.

15 §

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään tammikuun 31. päivänä. Tilintarkastajien on esitettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään viiden (5) päivän kuluttua.

16 §

Seuran, sen jaoston ja hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkistettava ja allekirjoituksellaan joko heti tai viimeistään seuraavassa kokouksessa vahvistettava tai tarkastettava ne samassa tai seuraavassa kokouksessa.

17 §

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, lukuun ottamatta henkilövalintoja, joissa ratkaisee arpa. Jokaisella erääntyneen jäsenmaksunsa suorittaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä seuran jäsenellä lukuun ottamatta kunnia- ja kannattavia jäseniä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

18 §

Hallituksen ja jaostojen henkilövalinnoissa ovat valintakelpoisia ne ehdokkaat, jotka ovat näiden sääntöjen mukaan äänestysoikeutettuja.

19 §

Päätös seuran purkautumisesta voidaan tehdä ainoastaan purkamista varten kutsutussa seuran kokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä puoltaa päätöstä. Jos seura purkautuu tai lakkautetaan siirtyvät sen jäljelle jääneet varat (liitoille purkautumisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla tai, jollei näitä liittoja ole) jollekin purkautumiskokouksen määräämälle moottoriurheilua edistävälle rekisteröidylle järjestölle.

20 §

Seuran sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdenmukainen, kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa vähintään kaksikolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä tehty päätös.

21 §

Siltä osin kuin näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyksiä koskevan lainsäädäntöön sisältyviä määräyksiä.